Zorg voor de leerling


De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgtaken binnen de school. Bij Dijkzicht is Saskia Henneke de interne begeleider. Ze werkt hierbij ook nauw samen met Saskia Hendriks, de andere intern begeleider binnen het onderwijsteam Klaver DHKT.

s.henneke@de-mare.org

Saskia ondersteunt leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp.

“Het is zo belangrijk dat een kind zich prettig voelt op school. Maar dat is voor ieder kind anders. Dus het bieden van zorg, wanneer het niet lekker loopt, is ook echt maatwerk. Daarbij kijk ik naar de onderwijsbehoefte van het kind en probeer ik, vooral met een positief kritische blik, naar een oplossing te zoeken, binnen of buiten de school.”

De intern begeleider ondersteunt een groep en/of de leerkracht wanneer er zich problemen voordoen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling (houding en gedrag) of de cognitieve ontwikkeling (kennis). Deze kunnen ook met elkaar samenhangen. Wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een leerling merkt dat het de leerstof niet bij kan houden of juist voor gaat lopen op de rest van de groep, kan dit van invloed zijn op zijn gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de leerlingen een prettige en veilige plek is. Wanneer de leerkracht, in samenwerking met de intern begeleider, problemen signaleert, wordt er gekeken of speciale ondersteuning van buiten af nodig is en zo ja, welke ondersteuning. De interne begeleider legt de contacten met deze externe partijen.

Hoe de zorg wordt ingericht, is afhankelijk van de zorgvraag, de mogelijkheden binnen de school en de haalbaarheid voor de leerling. De rol van ouders is hierbij heel belangrijk.


De zorgroute op onze school ziet er als volgt uit: Epos diagram

Passend onderwijs
Stagnerende leerprestaties
Dyslexie
Plusgroep
Zorgorganisaties