Klachtenregeling                                                                   
Via onze klachtenregeling  kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag (schoolbestuur) en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Door de klachtenregeling ontvangen wij op eenvoudige wijze signalen die ons kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. De klachtenregeling is alleen van toepassing als u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden, kan er een beroep gedaan worden op de klachtenregeling.
U kunt ook rechtstreeks bij de vertrouwenspersonen terecht, ook als u bijvoorbeeld alleen advies wilt over een bepaald onderwerp. De klachten regeling is op school ter inzage aanwezig.

Interne vertrouwenspersoon
Op onze school is een van de leerkrachten aangesteld als interne contactpersoon, waar iedereen met problemen van welke aard dan ook naar toe kan gaan.
De interne contactpersonen zijn Rita van Zanten (ritavzanten@outlook.com) en Caroline de Beuze (grapwell@hetnet.nl)

Externe Vertrouwenspersoon
Vanuit stichting de Mare maken we gebruik van externe contactpersonen. Zij zijn bereikbaar voor zowel:
* onderwijskundige en organisatorische zaken;
* machtsmisbruik bij leerlingen: (hieronder kunnen vallen: intimidatie, discriminatie, geweld,
pesten);
* machtsmisbruik bij personeel

De externe contactpersonen zijn:
Trudy van Loon   Raalte   0572 355317      veldhuisvanloon@kpnmail.nl
Wim Jansen        Heino    0572 392423      jansenwg@gmail.com
Henk Borkent      Raalte  0572 354324       henk.borkent@versatel.nl