Project Scholen voor Morgen


Lees hier de Veel Gestelde Vragen en Antwoorden

Bekijk hier het schetsontwerp voor de school in het Dorpshuis

Salland heeft te maken met een leerlingendaling in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Stichting de Mare en Stichting Mijnplein hebben in 2016 in samenwerking met de scholen in Olst-Wijhe en in Raalte de daling in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de gevolgen van de krimp in Salland. Prognose is dat er eerst sprake is van een krimp en dat het aantal leerlingen zich daarna stabiliseert. Lees hier het volledige rapport.

Op basis van de analyse van de inventarisatie hebben werkgroepen en taakgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van alle scholen en in Salland voor elke kern scenario’s ontwikkelt die ervoor moeten zorgen dat er voor de korte, middellange maar ook lange termijn kwalitatief goede, kansrijke, toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor het onderwijs en opvang voorhanden zijn in de gemeente Olst-Wijhe. De gewenste scenario’s zijn op hoofdlijnen uitgewerkt in de eindrapportage.

Het project Scholen voor Morgen onderzoekt de gevolgen en haalbaarheid van de scenario’s en brengt de gevolgen voor de huidige schoollocaties in beeld. Naast de geadviseerde scenario’s zullen ook in sommige gevallen alternatieve scenario’s nogmaals bekeken worden. Het projectplan dat nu in verschillende geledingen wordt vastgesteld is de basis voor het onderzoek. In het plan zijn naast onderzoeksvragen, de projectorganisatie, de inrichting van project- en werkgroepen, de communicatie en het besluitvormingsproces beschreven. Zodra het projectplan in alle geledingen is vastgesteld zal het op de website van Scholen voor Morgen geplaatst worden.

Hieronder in het kort de in de eindrapportage voorgestelde scenario’s en een overzicht van de onderzochte alternatieve scenario’s op een rij:

Scenario Wijhe en Boerhaar
Realiseren van een brede voorziening voor 0 - 16 jaar voor onderwijs, opvang en BSO voor alle 5 scholen in een gezamenlijke voorziening en/of campus bij de SPOC-locatie.

Scenario Olst, Den Nul en Boskamp
Realiseren van een brede voorziening voor 0 tot en met 12 jaar voor onderwijs, opvang en BSO voor alle 6 scholen op één strategisch centrale plek. Bij voorkeur in de nabijheid van sportvoorzieningen.

Scenario Welsum
Basisschool onderbrengen in dorpshuis De Bongerd.

Scenario Wesepe
Basisschool onderbrengen in nog te realiseren voorzieningenhart Wesepe.

Klik voor meer informatie over dit project op deze link.