Passend onderwijs


Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs dat uitdaagt, dat uitgaat van mogelijkheden, maar ook rekening houdt met beperkingen. Alle kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo wordt elk kind zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Wanneer een kind het echt nodig heeft, kan het naar het speciaal basisonderwijs.

Alle scholen hebben zorgplicht. Dit betekent dat elke school sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk is om iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft, in eerste instantie, een goede plaats binnen de school te bieden.

Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland  (EPOS) werkt samen met basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs aan het inrichten en ontwikkelen van een ondersteuningsstructuur, waarin voor elke leerling goede ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Dijkzicht is ook aangesloten bij Epos en maakt gebruik van de expertise die dit kenniscentrum heeft over het bieden van passend onderwijs
Wil je meer informatie over passend onderwijs in Salland? Klik hier.